قادري مسئول فعاليت هاي حيطه بانوان در پدل شد

با حكم رييس انجمن پدل مونا قادرق مسئول فعالیت های حیطه بانوان در پدل شد.

برای خواندن ادامه خبر به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://www.squashiran.ir/news.php?id=9832